การประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ PLC

การประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2