การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน “หลักสูตรต้านทุจริต”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2